Kontakt

Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Polná 1, Kežmarok

IČO: 31718329, DIČ: 2020512582, IČ DPH: SK2020512582
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.2695/P.
Bank.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bank.spojenie: 6608158006/1111, IBAN: SK21 1111 0000 0066 0815 8006, SWIFT: UNCRSKBX
Bank.ústav: VÚB, a.s., Bank.spojenie: 6180245562/0200, IBAN: SK36 0200 0000 0061 8024 5562, SWIFT: SUBASKBX

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE: +421 52 468 0821, tskk@tskk.sk

Zamestnanci:

  • Konateľ: Ing. Karol Gurka, +421 52 466 0105, prednosta@kezmarok.sk
  • Finančný manažér: Ing. Jiří Ruml, +421 52 468 0835, ruml@tskk.sk
  • Údržba miestnych komunikácií: Ján Holova, +421 52 468 0822, umk@tskk.sk
  • Tuhý komunálny odpad (TKO), doprava: Mgr. Ladislav Jendrejčák, +421 52 468 0831, jendrejcak@tskk.sk
  • Tuhý komunálny odpad (TKO): Iveta Mištíková, +421 52 468 0831, tko@tskk.sk
  • Sekretariát, fax, MTZ: Nataša Vasilková, +421 52 468 0833, pokladna@tskk.sk
  • Odpadové hospodárstvo, informatika: Ing. Juraj Sedlačko, +421 52 468 0836, sedlacko@tskk.sk
  • Mzdová učtáreň, personalistika: Mária Dragašeková, +421 52 468 0837, mzdove@tskk.sk
  • Všeobecná učtáreň, (úhrady fa, upomienky): Sylvia Pružinská, +421 52 468 0838, uctaren@tskk.sk
  • Stredisko PaCS – kancelária: Ján Dziak (predák strediska), Darina Turcerová (kont. osoba), +421 52 452 2464, pacs.kezmarok@gmail.com