Informácie

Povinné zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

  1. Zmluvy a dodatky k zmluvám – Mesto Kežmarok (obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2014)
  2. Zmluvy a dodatky k zmluvám – Obce (obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2014)
  3. Zmluvy a dodatky k zmluvám uzatvorené v bežnom obchodnom styku (obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2014)
  4. Zmluvy a dodatky k zmluvám (uzatvorené od 01.07.2014 do 31.12.2014)
  5. Zmluvy a dodatky k zmluvám (uzatvorené od 01.01.2015 do 31.12.2015)
  6. Zmluvy a dodatky k zmluvám (uzatvorené od 01.01.2016 do 31.12.2016)
  7. Zmluvy a dodatky k zmluvám (uzatvorené od 01.01.2017 do 31.12.2017)
  8. Zmluvy a dodatky k zmluvám (uzatvorené po 01.01.2018)