O nás

Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok poskytuje verejnoprospešné služby pre svojho zakladateľa – Mesto Kežmarok, pre iné samosprávy (mestá a obce), rôzne podnikateľské subjekty, organizácie a občanov.

Spoločnosť má vytvorených 5 stredísk:

Stredisko 01 – ÚMK (Údržba miestnych komunikácií)
Stredisko 02 – ÚVP a SZ (Údržba verejných priestranstiev a separovaný zber)
Stredisko 03 – TKO (Zber a zvoz tuhého komunálneho odpadu)
Stredisko 04 – PaCS (Pohrebné a cintorínske služby)
Stredisko 05 – Správa – sídlo spoločnosti

Regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu.

V období rokov 2005 až 2009 sa realizoval projekt Regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu (projekt bol financovaný zo zdrojov Recyklačného fondu, Mesta Kežmarok i spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok). Projekt Regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu riešil problematiku separovaného zberu v Meste Kežmarok a okolitých obciach (Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vrbov).

Spoločná realizácia separovaného zberu je výhodná (spoločný zvoz, dotrieďovanie, zabezpečenie zhodnocovania vytriedených zložiek z komunálneho odpadu). Separujú sa komodity ako: papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, opotrebované batérie a akumulátory, elektronický odpad. Systém separovaného zberu bol navrhnutý a aj sa realizuje s použitím dvoch systémov separovaného zberu odpadu – vrecového systému (rodinné domy) a donáškového systému (zberné nádoby zvonové – sídliská).

Po skončení päťročného obdobia viazanosti projektu sa plynule pokračovalo v systéme separovaného zberu komunálneho odpadu, znížil sa však počet obcí, ktoré realizujú separovaný zber prostredníctvom spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok. Od roku 2010 sa mierne upravila koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v Meste Kežmarok a okolitých obciach, a to s cieľom zvýšiť účinnosť a kvalitu separácie. Od 01.04.2012 separovaný zber komunálneho odpadu v Meste Kežmarok zabezpečuje príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok zabezpečuje realizáciu separovaného zberu komunálneho odpadu pre obce a podnikateľské subjekty.

Realizácia účinného separovaného zberu pre recykláciu a kompostovanie môže perspektívne ušetriť nemalú časť finančných prostriedkov, ktoré obce vynakladajú na zneškodňovanie odpadu. Separovaním jednotlivých zložiek komunálneho odpadu môžu obce a mestá:

  • ušetriť poplatky za ich uloženie na skládkach alebo zneškodnenie v spaľovniach, ktoré sa budú neustále zvyšovať
  • získať finančné prostriedky za ich predaj na recykláciu
  • získať finančný príspevok z Recyklačného fondu za každú tonu surovín odovzdaných na recykláciu

Partnerstvá a granty

Mesto Kežmarokprojektlogo_vps_kk